Türkiye Gazetesi’nin 10 Kasım 2008 tarihli haberi: 2010 yı­lın­da şans oyun­la­rı­nın özel­leş­ti­ril­me­siy­le bir­lik­te Mil­li Pi­yan­go İda­re­si de (MPİ) dü­zen­le­yi­ci ve de­net­le­yi­ci ku­rum ola­rak ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rı­la­cak. Ha­len mer­kez teş­ki­la­tı­nın ya­nı sı­ra 21 il­de 26 şu­be­si bu­lu­nan Mil­li Pi­yan­go İda­re­sin­de mer­kez­de­ki bir­çok dai­re baş­kan­lı­ğı ye­ni ya­pı­lan­ma sı­ra­sın­da ka­pa­tı­la­cak. Taş­ra bi­rim­le­ri de tas­fi­ye edi­le­cek. Sa­de­ce İs­tan­bul, İz­mir, Ada­na, An­tal­ya ve Bur­sa gi­bi mer­kez­ler­de, iş­le­ti­ci fir­ma­nın ta­ki­bi ve özel sek­tö­rün dü­zen­le­di­ği özel çe­ki­liş­ler dik­ka­te alı­na­rak, ir­ti­bat bü­ro­la­rı oluş­tu­ru­la­cak. 600 olan per­so­nel sa­yı­sı da azal­tı­la­cak.

Mer­kez­de­ki ye­ni­den ya­pı­lan­ma sı­ra­sın­da özel­leş­tir­me son­ra­sın­da şans oyun­la­rıy­la il­gi­li izin ve ko­or­di­nas­yon sağ­la­mak üze­re ‘Şans Oyun­la­rı Dai­re Baş­kan­lı­ğı’ ku­ru­la­cak. Bu dai­re iş­le­ti­ci fir­ma­nın iş ve oyun plan­la­rı­nı da in­ce­le­yip, onay­la­ya­cak. İda­re­nin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı sı­ra­sın­da bir çok Av­ru­pa ül­ke­sin­de ol­du­ğu gi­bi ‘So­rum­lu Oyun Po­li­ti­ka­sı İz­le­me Da­ire­si’ oluş­tu­ru­la­cak. Bu dai­re iş­le­ti­ci fir­ma­nın oyun­la­rıy­la il­gi­li ‘aşı­rı rek­lam ya­pıp-yap­ma­dı­ğı­nı, 18 ya­şın al­tın­da­ki­le­re oyun oy­na­tıp-oy­nat­ma­dı­ğı­nı, sos­yal so­rum­lu­lu­ğa uy­gun ha­re­ket edip-et­me­di­ği­ni’ ta­kip ede­cek.

Spor To­to ve İd­da­a‘dan 1.8 mil­yar YTL ha­sı­lat
Spor To­to ve İd­da­a oyun­la­rı­nın bir yıl­lık ha­sı­la­tı 1 mil­yar 862 mil­yon 521 bin 539 YTL‘ye ulaş­tı. Genç­lik ve Spor Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ve­ri­le­ri­ne gö­re, bu gelirin 363 mil­yon 33 bin 859 YTL‘si vergiye giderken, 868 mil­yon 883 bin 458 YTL‘si de ik­ra­mi­ye olarak dağıtıldı.